Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
Lubuskiego Związku Szachowego
2015-03-05 10:38:39
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Gorzów Wlkp., 29 marca 2015 roku Lokal KSz STILON, ul. Chrobrego 28 Gorzów Wlkp.

PORZĄDEK OBRAD
godz. 11.00 – I termin, godz. 11.15 – II termin
1. Przywitanie delegatów przez Prezesa
2. Zatwierdzenie „Porządku obrad”
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej
5. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zjazdowych
6. Sprawozdanie Prezesa LZSzach. z działalności Związku za okres 03.2013 – 03.2015
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
8. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LZSzach.
9. Dyskusja
10. Przyjęcie „Uchwały Walnego Zgromadzenia”
11. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Prezes Lubuskiego Związku Szachowego
(-) Andrzej Modzelan